Вхід на сайт

Ел. пошта:
Пароль:

Реєстрація на сайті

Призвіще: Область:
Ім'я: Населений пункт:
  По батькові: Номер телефону:
  Ел. пошта: Компанія:
   Пароль: Посада:
   Повторіть пароль: Рік початку роботи:
   Фото:
   З правилами розміщення об'єктів погоджуюсь

   Забули пароль?

   Вкажіть ел. пошту — ми надішлемо Вам новий пароль для входу
   Ел. пошта:

   Проблема на сайті

   Закрити
   Ваш e-mail:
   (необов'язково)
   Розкажіть нам, що сталось

   Положення про Арбітражний комітет ВРВ АФНУ

   П О Л О Ж Е Н НЯ
   про Арбітражний комітет

   1. Загальні положення
   1.1 Дане Положення визначає порядок створення та роботи структурного підрозділу Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (далі «ВРВ АФНУ») - Комітету з етики ріелторської діяльності та захисту прав споживачів, надалі «Комітет», встановлює права і обов'язки її членів, порядок розгляду спорів та конфліктів у взаєминах між членами Асоціації, при здійсненні ними ріелторської діяльності, а також порядок розгляду скарг і заяв споживачів ріелторських послуг. 
   1.2 Метою створення Комітету є розробка типових документів і стандартів ріелторської діяльності, що відповідають вимогам законодавства України, здійснення заходів, що сприяють встановленню цивілізованих відносин на ринку нерухомості в регіоні, підвищенню якості надаваних послуг і запобігання судових позовів. 
   1.3 Основні функції Комітету: 
   1.3.1. розробка типових документів і стандартів ріелторської діяльності; 
   1.3.2. розгляд спорів та конфліктів між членами Асоціації; 
   1.3.3. розгляд скарг та заяв споживачів ріелторських послуг; 
   1.3.4. здійснення контролю щодо дотримання Кодексу етики та стандартів ріелторської діяльності; 
   1.3.5. аналіз практики та узагальнення досвіду вирішення спорів; 
   1.3.6. впровадження прогресивних форм і методів роботи ріелторів; 
   1.3.7. участь в розробці проектів законів та нормативних актів, що регулюють відносини у сфері здійснення операцій з нерухомістю та захисту прав споживачів ріелторських послуг; 
   1.3.8. консультування споживачів ріелторських послуг з питань, пов'язаних з наданням ріелторських послуг та порядком подачі скарг і заяв; 
   1.3.9. інформування потенційних споживачів ріелторських послуг через засоби масової інформації про права та обов'язки ріелторських агентств і споживачів ріелторських послуг. 
   1.4 Вимоги до розроблюваних стандартів: 
   1.4.1. відповідність вимогам законодавства України; 
   1.4.2. розумна достатність в обмеженні ініціативи в діяльності членів Асоціації при здійсненні ними ріелторської діяльності;
   1.5 Дане Положення затверджується Загальними зборами ВРВ АФНУ (далі «Загальні збори») і підписується Головою Ради. 

   2. Порядок формування і склад Комітету
   2.1 Комітет обирається на Загальних зборах з числа членів Асоціації, які перебувають на обліку в ВРВ АФНУ, в складі 5 осіб, строком на два роки. 
   2.2 До Комітету не можуть входити члени Асоціації, які працюють на одному підприємстві (організації). 
   2.3 Члени Комітету здійснюють свою діяльність на громадських засадах. 
   2.4 З числа членів Комітету на першому її засіданні обирається голова та заступник голови. 
   2.5 Голова Комітету підзвітний Загальним зборам, а в період між зборами Раді ВРВ АФНУ (далі «Рада»). 
   2.6 Голова Комітету здійснює такі функції: 
   2.6.1 розробляє план і напрямки діяльності Комітету; 
   2.6.2 керує роботою Комітету; 
   2.6.3 розподіляє обов'язки між членами Комітету; 
   2.6.4 контролює виконання рішень Комітету; 
   2.7 Голова Комітету має право при необхідності тимчасово передавати свої повноваження своєму заступнику. 
   2.8 Член Комітету зобов'язаний: 
   2.8. приймати участь в засіданнях; 
   2.8.2 виконувати розпорядження голови Комітету; 
   2.8.3 дотримуватися Кодексу етики і даного Положення при розгляді спорів, скарг і заяв споживачів. 
   2.9 Вихід зі складу Комітету проводиться за рішенням Загальних зборів на підставі подання Комітету в наступних випадках: 
   2.9.1 за заявою члена Комітету; 
   2.9.2 систематичної неявки на засідання Комітету. 
   2.10 У разі вибуття зі складу Комітету його членів, довибори до Комітету здійснюються відповідно до вимог п.2.1 даного Положення. 
   2.11 Засідання Комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 
   2.12 У засіданнях Комітету можуть брати участь члени Ради та голова ВРВ АФНУ з правом дорадчого голосу. 
   За рішенням Комітету у його засіданнях можуть приймати участь члени Асоціації та інші запрошені особи. 

   3. Підготовка до розгляду спору
   3.1 Комітет розглядає спори і конфлікти між членами Асоціації, які перебувають на обліку в ВРВ АФНУ. 
   3.2 Якщо однією зі сторін у спорі є особа, яка не є членом Асоціації, спір не підлягає розгляду Комітетом. 
   3.3 Комітет може розглядати спори між особами, які не є членами Асоціації, за умови, що всі учасники спору попередньо підпишуть угоду про обов'язкове виконання рішення Комітету з даного спору. 
   3.4 Комітет приймає до розгляду справи за письмовою заявою одного з членів Асоціації. 
   3.5 У заяві, підписаним членом Асоціації, повинні бути зазначені: 
   3.5.1 П.І.Б. учасників спору та найменування підприємства (організації), в якому вони працюють; 
   3.5.2 зміст спору; 
   3.5.3 вимоги заявника; замінити на 
   3.5.4 перелік доданих до заяви документів. 
   3.5.5 розділ та стаття правил за якою на його думку були вчинені неетичні дії
   3.6 Заява подається до Комітету з копіями за кількістю, що беруть участь в суперечці сторін. 
   3.7 Голова Комітету одноосібно вирішує питання про прийняття заяви до розгляду. 
   3.8 Заява повинна бути розглянута не пізніше двох тижнів з моменту його реєстрації в ВРВ АФНУ. 
   3.9 Голова Комітету має право відмовити в розгляді заяви: 
   3.9.1 якщо заяву, відповідно до п.3.2 цього Положення, не підлягає розгляду в Комітеті; 
   3.9.2 якщо заявником не дотримані вимоги п.3.4 цього Положення. 
   3.10 У разі відмови в розгляді заяви, заявник має право направити його повторно після усунення зазначених недоліків. 
   3.11 Після прийняття заяви до розгляду, голова Комітету направляє копію заяви учасникам спору, пропонує дати відповідні пояснення та призначає дату і час розгляду спору. 
   3.12 Неподання учасником спору пояснень по суті спору не є підставою для перенесення розгляду спору. 

   4. Розгляд спору
   4.1 Суперечки розглядаються на засіданнях Комітету в складі не менше трьох його членів, під головуванням голови Комітету або його заступника. 
   4.2 У засіданні Комітету не може приймати участь член Асоціації в якості члена Комітету, що працює на одному з учасником спору підприємстві (організації) чи іншим чином прямо або побічно зацікавлений у результаті спору. 
   4.3 Розгляд спору проводиться на засіданні Комітету з обов'язковим повідомленням усіх учасників спору. У разі неявки на засідання Комітету одного з учасників спору, розгляд справи відкладається, але не більше ніж на тиждень. 
   4.4 За наявності поважних причин термін розгляду спору може бути продовжений до одного місяця. 
   4.5 У разі повторної неявки одного з учасників спір розглядається в його відсутності. 
   4.6 Перед початком засідання Комітету головуючий перевіряє повноваження учасників спору або їх представників. 
   4.7 Учасників спору має право представляти будь-яка особа на підставі довіреності, яка містить його паспортні дані, місце проживання і повноваження. 
   4.8 Головуючий ознайомлює членів Комітету з вмістом спору і визначає порядок і послідовність опитування. 
   4.9 Члени Комітету мають право ставити учасникам спору питання, що стосуються суті розгляду спору. 
   4.10 Члени Комітету вправі залучати для консультацій третіх осіб (експертів, юристів і т.д.). 
   4.11 Заслухавши кожного з учасників спору та розглянувши пред'явлені документи, Комітет оцінює обставини справи, виносить рекомендації, які доводить до відома учасників спору. 
   4.12 Комітет припиняє розгляд спору, якщо: 
   4.12.1. учасники спору досягли угоди; 
   4.12.2. спір не підлягає розгляду Комітетом. 
   4.13 Комітет веде протокол засідання, який підписується усіма членами комітету по закінченні засідання. 

   5. Ухвалення рішення
   5.1 При розгляді спору та прийнятті рішення Комітет керується чинним законодавством України, нормативними документами АФНУ, рішеннями органів управління ВРВ АФНУ та даним Положенням. 
   5.2 Рішення Комітету приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У випадках, коли при ухваленні рішення голоси членів Комітету розподілилися порівну, голова Комітету має право вирішального голосу. 
   5.3 При розгляді спору Комітет вправі винести наступне рішення: 
   5.3.1 зобов'язати учасника (учасників) спору вчинити певні дії або утриматися від будь-яких дій; 
   5.3.2 зобов'язати винну сторону принести офіційні вибачення постраждалим особам; 
   5.3.3 винести попередження за недотримання Правил агентської діяльності, та/або накласти штраф;
   5.3.4 клопотати перед Радою про виключення з членів Асоціації. 
   5.4 Рішення Комітету про клопотання виключення з членів Асоціації є винятковою мірою і може бути прийнято тільки при наявності двох попереджень, винесених протягом одного року. 
   5.5 Якщо протягом року з дня винесення попередження член Асоціації не буде підданий новому осуду, то раніше винесене попередження вважається погашеним. 

   6. Захист прав споживачів ріелторських послуг
   6.1 Захист прав споживачів ріелторських послуг (далі «Споживачів») є одним з пріоритетних напрямків діяльності ВРВ АФНУ і даного Комітету. 
   6.2 Діяльність Комітету по захисту прав споживачів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», Кодексу етики та даного Положення. 
   6.3 Голова Комітету приймає та реєструє скарги і заяви Споживачів. 
   Скарга повинна містити відомості про заявника (П.І.Б., адреса місця проживання), мотивовані вимоги до члена Асоціації з додатком копій укладених договорів, угод, розписок та інших документів, що підтверджують обґрунтованість претензії. 
   6.4 Голова Комітету невідкладно сповіщає члена Асоціації на адресу, якого направлена скарга та запрошує пояснення по суті пред'явленої претензії. 
   6.5 Пояснення по суті претензії член Асоціації зобов'язаний представити в Комітет протягом п'яти днів з дня оповіщення. Не подання членом Асоціації пояснень по суті скарги не є підставою для відмови або продовження термінів розгляду скарги.
   6.6 У разі необхідності повної і об'єктивної оцінки обставин, викладених у скарзі, Голова комітету призначає дату і час розгляду скарги із запрошенням заявника скарги та члена Асоціації. 
   6.7 Розгляд скарги і прийняття рішення проводиться відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» у порядку встановленому для розгляду спорів між членами Асоціації. 
   6.8 Термін розгляду скарги (заяви) Споживача становить 14 днів з моменту її реєстрації. Протягом цього терміну Голова Комітету повинен вжити заходів до всебічного та об'єктивного розгляду скарги та направити на адресу Споживача письмову мотивовану відповідь про результати її розгляду. 

   7. Облік і звітність
   7.1 Ведення обліку розглянутих спорів, скарг і заяв Споживачів покладається на Голову комітету. 
   7.2 Кожній справі присвоюється порядковий номер, в якому фіксується дата надходження справи. 
   7.3 Комітет щоквартально або за запитом Ради звітує за результатами своєї діяльності перед Радою і надає аналітичну довідку.